" ศรีนานาพร มอบอควา วิตซ์ "ให้แก่ รพ.สงฆ์

27 May 2021
แชร์:
News Image

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 SNNP มอบน้ำอควาวิตซ์ จ้านวน 200 ลัง ให้แก่ รพ.สงฆ์ โดยผู้รับมอบ คือคุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รอง ผู้อ้านวยการด้านอ้านวยการ


แชร์: