ศรีนานาพรเพื่อสังคม
มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ทำความรู้จักกับ...กรอบแนวความคิดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรอบแนวคิดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP) ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สุขของชุมชน ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท คือ การพัฒนาคุณภาพของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนากระบวนการทำงาน การพัฒนาสินค้าและบริการ การเพิ่มคุณค่าและพัฒนาศักยภาพพนักงาน การให้องค์ความรู้แก่ชุมชนการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อลดและควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมกันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน
CSR
กิจกรรมเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
;