คณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริษัท
นายจีรศักดิ์ สุคนชาติ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท
นายวิระ จึงเจริญสุข
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
นายวิวรรธน์​ ไกรพิสิทธิ์กุล
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
นายฐากร ชัยสถาพร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 2
กรรมการบริษัท
นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท
นายวิเชียร ชัยสถาพร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
กรรมการบริษัท
นางกิตติยา ชัยสถาพร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
นายวิวรรธน์​ ไกรพิสิทธิ์กุล
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
นายฐากร ชัยสถาพร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 2
กรรมการบริหาร
นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
นายวิเชียร ชัยสถาพร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
กรรมการบริหาร
นางกิตติยา ชัยสถาพร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหาร
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 1
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหาร
นายมนชัย พงษ์สถาบดี
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหาร
นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล
- รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
คณะผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นายวิวรรธน์​ ไกรพิสิทธิ์กุล
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
ผู้บริหาร
นายฐากร ชัยสถาพร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 2
ผู้บริหาร
นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร
นายวิเชียร ชัยสถาพร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
ผู้บริหาร
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 1
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้บริหาร
นายศุภโชค บำรุงพันธ์
- คณะกรรมการความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริษัท
นายจีรศักดิ์ สุคนชาติ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท
นายวิระ จึงเจริญสุข
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
นายวิวรรธน์​ ไกรพิสิทธิ์กุล
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
นายฐากร ชัยสถาพร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 2
กรรมการบริษัท
นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท
นายวิเชียร ชัยสถาพร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
กรรมการบริษัท
นางกิตติยา ชัยสถาพร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
นายวิวรรธน์​ ไกรพิสิทธิ์กุล
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
นายฐากร ชัยสถาพร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 2
กรรมการบริหาร
นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
นายวิเชียร ชัยสถาพร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
กรรมการบริหาร
นางกิตติยา ชัยสถาพร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหาร
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 1
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหาร
นายมนชัย พงษ์สถาบดี
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหาร
นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล
- รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
คณะผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นายวิวรรธน์​ ไกรพิสิทธิ์กุล
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
ผู้บริหาร
นายฐากร ชัยสถาพร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 2
ผู้บริหาร
นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร
นายวิเชียร ชัยสถาพร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
ผู้บริหาร
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ 1
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้บริหาร
นายศุภโชค บำรุงพันธ์
- คณะกรรมการความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
;