คณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
1
นายวิวรรธน์​ ไกรพิสิทธิ์กุล
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2
นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
กรรมการบริหาร
3
นายวิเชียร ชัยสถาพร
กรรมการบริหาร
4
นายฐากร ชัยสถาพร
กรรมการบริหาร
5
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล
กรรมการบริหาร
6
นายมนชัย พงษ์สถาบดี
กรรมการบริหาร
7
นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล
กรรมการบริหาร
8
นางกิตติยา ชัยสถาพร
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
1
นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์
ประธานกรรมการ
2
นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3
นายวิวรรธน์​ ไกรพิสิทธิ์กุล
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4
นายวิระ จึงเจริญสุข
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนและการตรวจสอบ
5
นายจีรศักดิ์ สุคนชาติ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
6
นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
7
นายฐากร ชัยสถาพร
กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
8
นายวิเชียร ชัยสถาพร
กรรมการและกรรมการการบริหารความเสี่ยง
9
นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
กรรมการ
คณะผู้บริหาร
ผู้บริหาร
1
นายวิวรรธน์​ ไกรพิสิทธิ์กุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2
นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
กรรมการผู้จัดการ
3
นายวิเชียร ชัยสถาพร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - สายงานการผลิต
4
นายฐากร ชัยสถาพร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - สายงานธุรกิจ 2
5
นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
รองกรรมการผู้จัดการ
6
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - สายงานธุรกิจ 1
7
นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี และการเงิน
8
นางกิตติยา ชัยสถาพร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สายงานจัดซื้อ
9
นางสาวนันทิวา วรรณวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สายงานวิจัยและพัฒนา
10
-
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
11
นายศุภโชค บำรุงพันธ์
ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงิน
12
นายเสกสรร แต่ถาวร
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
1
นายวิวรรธน์​ ไกรพิสิทธิ์กุล
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2
นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
กรรมการบริหาร
3
นายวิเชียร ชัยสถาพร
กรรมการบริหาร
4
นายฐากร ชัยสถาพร
กรรมการบริหาร
5
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล
กรรมการบริหาร
6
นายมนชัย พงษ์สถาบดี
กรรมการบริหาร
7
นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล
กรรมการบริหาร
8
นางกิตติยา ชัยสถาพร
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
1
นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์
ประธานกรรมการ
2
นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3
นายวิวรรธน์​ ไกรพิสิทธิ์กุล
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4
นายวิระ จึงเจริญสุข
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนและการตรวจสอบ
5
นายจีรศักดิ์ สุคนชาติ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
6
นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
7
นายฐากร ชัยสถาพร
กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
8
นายวิเชียร ชัยสถาพร
กรรมการและกรรมการการบริหารความเสี่ยง
9
นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
กรรมการ
คณะผู้บริหาร
ผู้บริหาร
1
นายวิวรรธน์​ ไกรพิสิทธิ์กุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2
นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
กรรมการผู้จัดการ
3
นายวิเชียร ชัยสถาพร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - สายงานการผลิต
4
นายฐากร ชัยสถาพร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - สายงานธุรกิจ 2
5
นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
รองกรรมการผู้จัดการ
6
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - สายงานธุรกิจ 1
7
นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี และการเงิน
8
นางกิตติยา ชัยสถาพร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สายงานจัดซื้อ
9
นางสาวนันทิวา วรรณวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สายงานวิจัยและพัฒนา
10
-
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
11
นายศุภโชค บำรุงพันธ์
ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงิน
12
นายเสกสรร แต่ถาวร
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย