มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ศรีนานาพร

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์

เวลาทำงาน 08.30 - 18.30 น.

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 30 - 40 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 7 ปี

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปิดงบรายปีและรายเดือน
 • ควบคุมและดูแลเรื่องการวางระบบการทำงานบัญชี
 • ดูแล GL และดูแลบัญชีครบทุกด้าน A/R A/P Fixed asset ต้นทุนภาษี
 • ดูแลเรื่อง Budgeting พร้อมทั้งจัดทำ cashflow และการเงินของบริษัทฯ


คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • อายุระหว่าง 30 - 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีและต้นทุนอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถด้านโปรแกรม Microsoft Word, Excel
 • เคยปฏิบัติงานสาย Manufacturing มาก่อน
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และทำ Reporting ได้
 • สามารถรับความกดดัน และสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้


สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันอาทิตย์

เวลาทำงาน 08.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 32 - 40 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 5 ปี

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. Manage and monitor logistic: warehouse and transportation related performance. (quality, quantity, on time delivery and transportation cost)

2. Plan, manage and evaluate logistics: warehouse and transportation operations liaising with internal stakeholders, suppliers, logistics providers, transportation companies and customers.

3. Contribute to the creation and implementation of best practice logistics vision, strategy, policies, processes and procedures to aid and improve operational performance.

4. Manage, coach and develop a high performing team that meets agreed objectives and delivers best practice results, added value and continuous improvements.

5. Ensure all logistics staffs follow company rule, regulation and policy.

6. Develop and maintain strong relationships with all connected with logistics process.

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. Minimum 5 years of experience in logistics/supply chain/transportation with at least 10 years in management level.

2. Bachelor's degree in Logistics, Supply Chain Management, Business Management or related field.

3. Proven management skills with the ability to optimize team performance and development.

4. Strong planning skills with the ability to handle multiple projects through to completion and to manage competing priorities.

5. Demonstrated knowledge of logistics problems, applications and distribution systems.

6. Proficient in Microsoft Office software including WMS, TMS Excel and Power Point.

สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันอาทิตย์

เวลาทำงาน 08.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 32 - 40 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 10 ปี

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. Manage and control production planning to achieve company target both quality and cost.

2. Manage and control out of stock.

3. Manage stock materials to follow inventory ans safety stock policy.

4. Execute material planning via MRP process, confirm those required quantity and convert into PO within lead time. Amend / Reflect latest delivery into system.

5. Review and understand capacity for major supplier, identify concerns then lead to have clear agreed resolution / action plan together with sourcing team and suppliers. Also having / identify back up supplier for BCP plan.

6. Work closely with supplier to deliver materials as plan and follow agreed criteria I.E. MOQ, Remained shelf-life.

7. Work under assigned project or any initiatives to support business growth or process improvement.

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. Bachelor's degree in any field related to sciences, IE engineering or business.

2. Experience in Production planning & Material control or supply management or planning is preferable.

3. At least 10 years experience in a supply chain planning / manufacturing role or production planning & material control role.

4. Able to use Excel and MS Office.

5. MRP system on Microsoft AX is advantage.

6. Teamwork

7. Motivation and creative drive.

8. Change Management.

สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันอาทิตย์

เวลาทำงาน 08.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 32 - 40 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 8 ปี

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. Partner with business units to drive the S&OP process improvement by leading the implementation of the integrated business planning process.

2. Manage and control KPIs's demand management to achieve targets.

3. Coordinate with all sales, marketing and productions and lead the discipline of the demand review process and drive the improvement in forecasting process, including the utilization of statistical forecast tools.

4. Coordinate with Logistics & Supply Chain team and lead the discipline of the supply planning process.

5. To partner with IT to step change demand forecast tool and implement business intelligent too.

6. Use all available market leads to develop supply scenario analysis, business contingency planning, and new product introduction to ensure business continuity and to support business growth.

7.Develop inventory strategy for finished goods and materials and provide recommendation to operations team on the most optimum production cycle based on this strategy.

8. Provide necessary support on the analysis and execution of the go-to-market strategy, both from logistics & supply chain.

9. Manage sales and production plan in line with requirements and constraints.

10. Together with operations and procurement, lead the demand and supply chain management.

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. Male/Female, Age between 32 - 40 years old.

2. Bachelor or Master's Degree in Industrial Engineer, Statistic, Supply Chain or relevant field.

3. Over 8 years experience in production planning, demand planning in related business.

4. Excellent knowledge of production planning.

5. Working knowledge of MS Office and Microsoft AX system.

6. Good at Math and Statistics.

7. Strong organizational and problem-solving skills.

8. Excellent communication, systematic thinking, analysis and decision-making abilities.

สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์

เวลาทำงาน 08.30 - 18.30 น.

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ(ปี) : 28 - 32 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 2 - 4 ปี

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี
 2. บันทึกการจ่ายเงินพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
  ที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา
 3. จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
 4. ตรวจสอบและบันทึกรายการภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตรงตามหลักภาษีอากร
 5. บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน
 6. บันทึกรายการตั้งหนี้, ทำจ่าย และเคลียร์เอกสารประกอบรายการ เงินสดย่อย (Petty Cash) และเงินจ่ายล่วงหน้า (Advance Payment)

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 2. มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 2 - 4 ปี
 3. มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถใช้โปรแกรม MS Excel, MS Word ถ้ามีประสบการณ์การใช้โปรแกรม AX จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันอาทิตย์

เวลาทำงาน 08.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 27 - 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : ประสบการณ์ด้าน HRD อย่างน้อย 3 ปี

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินของระบบงาน HRD ที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี
 2. ประสานงานกับระดับพนักงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบงาน HRD ที่นำมาใช้ในองค์การ
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. อายุ 27 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 4. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Word, Excel และ PowerPoint
สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันอาทิตย์

เวลาทำงาน 08.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 35 - 45

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 7

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเงินเดือน
 2. จัดทำข้อมูลเงินเดือน
 3. ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์,  การจัดการ, รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้เรื่องงานเอกสารต่างด้าว และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ด้านประกันสังคม
 4. มีความรู้ด้านการจ่ายค่าตอบแทนรายวัน/รายเดือน
สมัครงาน คลิกที่นี่