SNNP CAREER
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ศรีนานาพร

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์

เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 28 - 40 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 6 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนงานทางด้านบัญชีการเงิน
2. บริหาร ควบคุมการจัดทำ และวิเคราะห์งบการเงิน นำเสนอรายงานสำหรับผู้บริหาร
3. บริหารและจัดการงานทางด้านการเงินรับ - จ่าย และจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทต่อผู้บริหารให้มีความถูกต้อง
4. ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ รายงานสินค้าคงเหลือ การคำนวณต้นทุนสินค้า รายการเคลื่อนไหวอื่นของบัญชีเงินฝากธนาคาร กระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายการบันทึกทรัพย์สิน การคำนวณค่าเสื่อมราคา การจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ปรับปรุงมูลค่าลูกหนี้และเจ้าหนี้คงเหลือสกุลต่างประเทศ ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
6. จัดทำและ/หรือสอบทานรายการกระทบยอดคงเหลือของรายการทางบัญชีทั้งหมด
7. สอบทานและบันทึกปรับปรุงรายการประมาณการทางบัญชีต่างๆ รายไตรมาส
8. จัดทำและ/หรือสอบทานงบทดลองและงบการงินประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
9. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
10. ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการทำงานให้กับทีมบัญชีของบริษัทในเครือต่างประเทศ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ปีขึ้นไป (รวมถึงมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบบัญชี)


สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์

เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ สินค้าคงเหลือ การคำนวณต้นทุนสินค้า รายการเคลื่อนไหวอื่นของบัญชีเงินฝากธนาคาร กระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายการบันทึกทรัพย์สิน การคำนวณค่าเสื่อมราคา รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับปรุงมูลค่าลูกหนี้และเจ้าหนี้คงเหลือสกุลต่างประเทศ ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
3. จัดทำและ/หรือสอบทานรายการกระทบยอดคงเหลือของรายการทางบัญชีทั้งหมด
4. สอบทานและบันทึกปรับปรุงรายการประมาณการทางบัญชีต่างๆ รายไตรมาส
5. จัดทำและ/หรือสอบทานงบทดลองและงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
6. ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการทำงานให้กับทีมบัญชีของบริษัทในเครือต่างประเทศ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์

เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและตัดจ่ายเจ้าหนี้
2. จัดทำเอกสารจ่ายเงินและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
3. บันทึกบัญชีและเอกสารประกอบรายการซื้อ
4. ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ
5. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระหนี้จากเจ้าหนี้
6. บันทึกรายละเอียดประกอบงบการเงิน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีเจ้าหนี้มาก่อนอย่างน้อย 1 - 2 ปีขึ้นไป
3. หากเคยทำงานบริษัท ผลิตและจำหน่าย F&B มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์

เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ประสานงานภายในบริษัทฯ เพื่อจัดทำข้อมูลบริษัทฯนำเสนอกับบุคคลภายนอก
2. ประสานงานจัดประชุม, ทำ Presentation, รวบรวมและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ กับบุคคลภายนอก
3. จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ผู้ถือหุ้น และบทวิเคราะห์ของบริษัท และกลุ่มธุรกิจ F&B จากนักวิเคราะห์ รวมถึงสื่อต่างๆ และรายงานให้ผู้บริหารรวมถึงคณะกรรมการบริษัททราบ
4. Update ข้อมูล ใน Website ของบริษัท ในส่วนของนักลุงทุนสัมพันธ์
5. จัดทำรายงานประจำปี One report 56-1

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. อายุระหว่าง 25 – 35 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีประสบการณ์ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างน้อย 3 – 5 ปีขึ้นไป

5. สามารถติดต่อสื่อสารงานด้วยภาษาอังกฤษได้


สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันอาทิตย์

เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ 07.30 - 16.30 / 19.30 - 04.30 น.

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 0 - 1 ปี

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ควบคุมกระบวนการผลิต
2. ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต
3. ควบคุมของเสีย และ Yield พร้อมการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้พื้นฐานด้าน GMP และ HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
4. สามารถเข้ากะ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
5. สามารถประจำที่ประเทศเวียดนามได้

หมายเหตุ ตำแหน่งที่ประจำที่ประเทศเวียดนาม ต้องปฏิบัติงานที่ สมุทรสาคร ก่อนเป็นระยะเวลาประมาณ 3 - 4 เดือน จึงไปประจำที่ประเทศเวียดนาม
สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันอาทิตย์

เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ซ่อมบำรุงดูแลเครื่องจักรภายในโรงงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการดูแลเครื่องจักรเข้าใจระบบไฟฟ้าเชื่อมชิ้นงานเบื้องต้นได้
4. สามารถไปประจำที่ต่างประเทศได้

หมายเหตุ : ตำแหน่งที่ประจำที่ประเทศเวียดนาม ต้องปฏิบัติงานที่ สมุทรสาคร ก่อนเป็นระยะเวลาประมาณ 3 - 4 เดือน จึงไปประจำที่ประเทศเวียดนาม
สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันอาทิตย์

เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 07.30 - 16.30 / 19.30 - 04.30 น.

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 0 - 1 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้พื้นฐานด้าน GMP และ HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3. สามารถเข้ากะ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
4. สามารถประจำที่ประเทศเวียดนามได้

หมายเหตุ : ตำแหน่งที่ประจำที่ประเทศเวียดนาม ต้องปฏิบัติงานที่ สมุทรสาคร ก่อนเป็นระยะเวลาประมาณ 3 - 4 เดือน จึงไปประจำที่ประเทศเวียดนาม
สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันอาทิตย์

เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา 6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 0 - 1 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตรวจสอบเช็คสภาพรถเบื้องต้น ขับรถไปซ่อม และขับรถรับ-ส่งให้ผู้บริหาร

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ซ่อมรถยนต์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
3. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์

เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. พัฒนาระบบ Web Application เพื่อสนับสนุนผู้ใช้องค์กร
2. วิเคราห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดทำแผนการพัฒนา Web Application ที่ได้รับมอบหมาย
4. ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดและคุณภาพ
5. พัฒนาและปรับปรุง Web Application ให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุง Web Application
7. แก้ไขปัญหาของ Web Application ที่พบระหว่างการใช้งาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ PHP, CI หรือ Laravel framework
3. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์
สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันอาทิตย์

เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 07.30 - 16.30 น.

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา 6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแล ซ่อมบำรุงในโรงงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขา เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
3. มีพื้นฐานในการซ่อมบำรุงเบื้องต้น
4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันอาทิตย์

เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ 07.30 - 16.30 น.

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา 6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า
2. มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายในโรงงานอุตสาหกรรม และด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม
4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
สมัครงาน คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันอาทิตย์

เวลาทำงาน ไม่ระบุ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 0 - 1 ปี

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้พื้นฐานด้าน GMP และ HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3. สามารถเข้ากะ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

หมายเหตุ : ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 07.30 - 16.30 / 19.30 - 04.30 น.
สมัครงาน คลิกที่นี่