มุ่งเน้นความเป็นเลิศเพื่อการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวที่ดี ทั้งในด้านคุณภาพและการบริการให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มุ่งเน้นความร่วมมือและร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของทุกฝ่ายเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตของผลกำไรทางธุรกิจเพื่อตอบแทนกลับเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน การคืนสู่สังคม และผู้ถือหุ้น

รับผิดชอบต่อสังคม

สร้างความมั่นคงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานให้กับพนักงาน และเอื้อเฟื้อต่อสังคม ชุมชน

เพิ่มเติม

รับผิดชอบต่อคู่ค้า

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า คู่ค้า โดยดำเนินธุรกิจ อย่างมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลตอบแทนอย่างเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น

เพิ่มเติม

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

เพิ่มเติม
;