แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คำนำ

ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”)และเราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของ ท่านและจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อกังวลของท่านอย่างเหมาะสม ท่านสามารถใช้สิทธิได้โดยการกรอกรายละเอียดในคำขอนี้ และยื่นคำขอนี้ มาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) [email protected]

โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลด้านล่างก่อนกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้

(1) ท่านต้องระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิของท่านโดยชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้บริษัทใช้ประกอบการดำเนินการตามคำขอของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านไม่ให้รายละเอียดตามสมควรที่เพียงพอต่อการดำเนินการตามคำขอของท่าน ทางบริษัทอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ท่านตามคำขอของท่านได้
(2) บริษัทอาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง เอกสารแสดง การมอบอำนาจเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของท่านในการใช้สิทธิ
(3) บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อการดำเนินการตามคำขอของท่าน โดยอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับบริษัทภายในกลุ่ม หรือต่อผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการของ บริษัทเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน

แบบฟอร์ม

;