cover
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด​ (มหาชน)​ (SNNP) เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ส่งเสริมความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคต