cover
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทั้งการผลิตการจัดซื้อ ส่งมอบและกิจกรรมหลังการขาย โดยดำเนินงานให้ครบวงจร PDCA (Plan-Do-Check–Act)
  • จัดทำระบบ ISO22000 เพื่อยกระดับการยอมรับคุณภาพสินค้าให้รองรับการส่งออกสินค้าและการจัดทำระบบ GMP และ HACCP
  • มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคโดยจะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP (CODEX) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: MASCI และได้เครื่องหมาย รับรองฮาลาลด้วย
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค
;