cover
  • โครงการปลูกหญ้าแฝกถวายแม่ของแผ่นดิน ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาเสน
  • การนำพลังงานทดแทนมาใช้จัดการภายในโรงงาน โซลาร์ รูฟ
  • การนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษัทหรือการคิดค้นนำสิ่งที่เหลือใช้ หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาปรับใช้กับชุมชน รวมทั้ง การเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น เช่น นำกากเฉาก๊วยมาทำเป็นปุ๋ย แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในชุมชน การรณรงค์ ส่งเสริมการแยกขยะเพื่อเป็นรายได้ให้แก่พนักงาน การสนับสนุนให้พนักงานปลูกพืชผักในที่ดินของบริษัทที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ และ การให้ความรู้เรื่องอาหารและสุขภาพแก่ชุมชน เป็นต้น
;