cover
  • การจัดการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและภายในโรงงานที่ดีให้กับพนักงาน เช่น การจัดกิจกรรม 5 ส. การตรวจยาเสพติดเพื่อคัดกรองพนักงาน
  • พัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ โดยนำนักวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อวางแผนการทำงานและพัฒนาบุคลากร
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทั้งการผลิตการจัดซื้อ ส่งมอบและกิจกรรมหลังการขาย โดยดำเนินงานให้ครบวงจร PDCA (Plan-Do-Check–Act)
  • จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน (เทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม) เช่น งานที่บริษัทต้องการ กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก, กิจกรรมเข้าพรรษาและวันเด็ก, โครงการปันน้ำใจคลายหนาว ด้วยการบริจาคเครื่องนุ่งห่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง โครงการบริจาคโลหิต, โครงการสายใยรักจากโรงงานสู่ชุมชน โครงการ Happy work place (Happy 8) การบริจาคโลหิต การฉีดหมอกควันในฤดูไข้เลือดออกระบาดในเขตโรงงานและชุมชน, โครงการ “สวนพอเพียง” ด้วยการปลูกพืช ผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่ สมาชิกรับประทานและจำหน่ายในราคาถูกให้กับพนักงานของบริษัทฯ ชาวบ้านหมู่ 5 บ้านหนองแร้ง หมู่ 9 บ้านหนองตับเต่า และหมู่ 12 บ้านสันดอน โดยนำกำไรส่วนหนึ่งมาบริหารโครงการ “สวนพอเพียง” และนำประสบการณ์ไปประยุกต์ต่อยอด ให้เกิดแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ CSR บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป เป็นต้น
;